Tygrysia Maska Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Pod Krzywą Wieżą 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733149, z nadanym numerem REGON 380303252 oraz numerem identyfikacji podatkowej NIP 9562335590 prowadzi Giełdę BTCDuke.

 

 

 

 

 

 

Giełda BTCDuke

 

 

Regulamin

 

Ustanowiony dnia 8 marca 2016 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruń, dnia 8 marca 2016 roku

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. 1.Spółka (właściciel Giełdy BTCDuke) prowadzi Giełdę BTCDuke na zasadach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa oraz w niniejszym Regulaminie. 

 2. 2.Spółka jest administratorem Giełdy BTCDuke.  

 3. 3.Działalność Spółki jest zgodna z przepisami prawa polskiego oraz prawa zagranicznego w zakresie znajdującym zastosowanie w działalności Spółki.  

 4. 4.Spółka z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Pod Krzywą Wieżą 14 jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574049, z nadanym numerem REGON 362399390 oraz numerem identyfikacji podatkowej NIP 956-231-27-78. 

 

 

§ 2

 1. 1.Przedmiotem działalności Giełdy BTCDuke jest obrót BTC (bitcoinem) i innymi kryptowalutami na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa oraz w niniejszym Regulaminie. 

 2. 2.Giełda BTCDuke jest prowadzona na stronie internetowej www.btcduke.com. 

 3. 3.Giełda BTCDuke świadczy usługi na podstawie umowy. 

 4. 4.Zawarcie umowy o korzystanie z usług Giełdy BTCDuke prowadzonej przez Spółkę następuje po wejściu osoby zainteresowanej (potencjalnego Klienta) na stronę www.btcduke.com i zarejestrowaniu Konta na formularzu identyfikacyjnym w serwisie transakcyjnym Giełdy BTCDuke przy użyciu prawdziwych danych osobowych. 

 

 

§ 3

 1. 1.Wykorzystanie nieprawdziwych, niezupełnych, nieaktualnych, niepotwierdzonych dokumentem urzędowym albo niewiarygodnych z innego powodu danych osobowych przy rejestracji Konta na formularzu identyfikacyjnym w serwisie transakcyjnym Giełdy BTCDuke nie obciąża Spółki. 

 2. 2.Spółka zastrzega sobie prawo wykonania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa obowiązku poinformowania właściwych władz państwowych o fakcie wykorzystania nieprawdziwych, niezupełnych, nieaktualnych, niepotwierdzonych dokumentem urzędowym albo niewiarygodnych z innego powodu danych osobowych przy rejestracji Konta na formularzu identyfikacyjnym w serwisie transakcyjnym Giełdy BTC. 

 3. 3.Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto w serwisie transakcyjnym Giełdy BTCDuke. Naruszenie tego obowiązku jest podstawą zawieszenia przez Spółkę wszystkich Kont tej osoby. Spółka może żądać danych identyfikacyjnych wykorzystanych przy założeniu (aktywacji) prowadzonego Konta albo Kont, jeżeli nabierze przekonania co do tego, że jedna osoba posiada więcej niż jedno Konto. 

 

 

§ 4

 1. 1.Na stronie internetowej www.btcduke.com znajdują się informacje na temat Spółki prowadzącej Giełdę BTCDuke, jej siedzibie, zarządzie, osobach odpowiedzialnych za prowadzenie Giełdy BTCDuke, sposobach kontaktu oraz sposobach załatwiania spraw. 

 2. 2.Spółka przechowuje i archiwizuje informacje związane z działalnością Giełdy BTCDuke, nie wyłączając informacji na temat Kont założonych ale nie aktywowanych oraz na temat zawartych transakcji – bez ograniczeń czasowych. Spółka może – w drodze zmiany Regulaminu – ustanowić minimalny termin przechowywania i archiwizowania informacji, po upływie którego zostaną one usunięte. 

 3. 3.W związku z prowadzeniem Giełdy BTCDuke Spółka wykorzystuje pliki „cookies” zgodnie z ich ogólnym przeznaczeniem.  

 

 

§ 5

 1. 1.Spółka dąży do zapewnienia minimalnych standardów bezpieczeństwa finansowego oraz organizacyjnego Spółki, bezpieczeństwa prawnego Giełdy BTCDuke, bezpieczeństwa technicznego Giełdy BTCDuke, bezpieczeństwa bitcoinów (i innych kryptowalut – na zasadzie regulaminowej) zarejestrowanych na Kontach Klientów znajdujących się w obrocie na Giełdzie BTCDuke oraz bezpieczeństwa środków pieniężnych zarejestrowanych na Kotach Klientów, a także prowadzi politykę transparentności informacyjnej. 

 2. 2.Klienci Giełdy BTCDuke mogą korzystać ze wsparcia Spółki w zakresie pomocy technicznej na zasadach przewidzianych na stronie www.btcduke.com (w formie komunikatora, czatu albo telefonicznej). 

 

 

§ 6

Znaki towarowe oraz oznaczenia widoczne na stronie Giełdy BTCDuke stanowią własność handlową Spółki, jeżeli inaczej nie zastrzeżono.

 

 

§ 7

 1. 1.Działalność Giełdy BTCDuke polega na stworzeniu możliwości zawierania umów sprzedaży w rozumieniu art. 555 kodeksu cywilnego pomiędzy osobami prawa cywilnego, spośród których jedna występuje jako zbywca BTC (bitcoin) i jest uprawniona do otrzymania ceny sprzedaży wyrażonej w środkach pieniężnych, natomiast druga występuje jako nabywca BTC (bitcoin) i jest uprawniona do otrzymania BTC (bitcoin) w zamian za zapłacenie ceny sprzedaży wyrażonej w środkach pieniężnych.  

 2. 2.Giełda BTCDuke obsługuje płatności wyrażone w PLN, EURO, USD oraz GPB. 

 

 

§ 8

 1. 1.Spółka nie pobiera prowizji za korzystanie z usług Giełdy BTCDuke.  

 2. 2.Spółka pobiera wyłącznie opłatę z tytułu wpłaty i wypłaty środków pieniężnych. 

 3. 3.Wysokość opłat określa Tabela opłat (www.btcduke.com). 

 4. 4.Opłata jest naliczana i pobierana od każdej wpłaty oraz wypłaty w chwili jej dokonania.  

 

§ 9

 1. 1.Użytkownikami Giełdy BTCDuke mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Za skutki czynności dokonywanych przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność ponoszą przedstawiciele ustawowi. 

 2. 2.Użytkownikami Giełdy BTCDuke mogą być osoby prawne działające przez swoje organy. Za skutki czynności dokonywanych przez osoby prawne odpowiedzialność ponoszą te osoby prawne oraz osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru. 

 

 

§ 10

 1. 1.Spółka przestrzega obowiązujących procedur w zakresie przeciwdziałania zjawisku prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (tzw. AML) oraz procedur w zakresie identyfikacji Klienta (tzw. KYC). 

 2. 2.Spółka wywiązuje się z obowiązku rejestracji transakcji albo cyklu transakcji przeprowadzonych na Giełdzie BTCDuke o wartości przekraczających 15.000 euro. 

 3. 3.Spółka wywiązuje się z obowiązku informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o każdej transakcji, co do której zachodzą podejrzenia, że może mieć związek z praniem pieniędzy albo z finansowaniem terroryzmu. 

 

 

§ 11

 1. 1.Wraz z rozpoczęciem korzystania z Giełdy BTCDuke Klient akceptuje ryzyka związane z obrotem na Giełdzie BTCDuke. 

 2. 2.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za gospodarcze skutki transakcji zawartych przez Klienta na Giełdzie BTCDuke.  

 

 

§ 12

 1. 1.Spółka zapewnia bezpieczeństwo korzystania z serwisu transakcyjnego Giełdy BTCDuke. 

 2. 2.Korzystanie w serwisu transakcyjnego Giełdy BTCDuke wymaga użycia loginu oraz hasła przez Klienta albo osobę upoważnioną przez Klienta. Spółka nie ma dostępu do hasła Klienta. 

 3. 3.Spółka zapewnia ciągłość działania serwisu transakcyjnego. Spółka dokłada najwyższych starań, aby awarie i usterki były usuwane w najkrótszym możliwym czasie.  

 4. 4.O planowanych przerwach w dostępie do serwisu transakcyjnego Giełdy BTCDuke Spółka informuje z 24-godzinnym wyprzedzeniem. 

 5. 5.O nieplanowanych przerwach w dostępie do serwisu transakcyjnego Giełdy BTCDuke Spółka informuje w czasie rozsądnym.  

 6. 6.Informacje o sprawach istotnych dla funkcjonowania serwisu transakcyjnego Giełdy BTCDuke będą udostępniane na stronie internetowej www.btcduke.com. 

 7. 7.Klienci powinni informować Spółkę o zakłóceniach ciągłości funkcjonowania serwisu transakcyjnego Giełdy BTCDuke oraz innych dostrzeżonych nieprawidłowościach (np. błędach serwisu, niemożności korzystania ze środków pieniężnych, naruszeniach zasad funkcjonowania przez inne osoby itp.). 

 8. 8.Spółka deklaruje, że na informacje uzyskane od Klientów będzie odpowiadała w najkrótszym możliwym terminie, zasadniczo przed upływem 24 godzin.  

 9. 9.Spółka jest uprawniona do przejściowego ograniczenia działalności Giełdy BTCDuke na wypadek awarii lub wykrycia błędów w oprogramowaniu w celu ich wyeliminowania. Przerwa w działalności Giełdy BTCDuke może wiązać się z zatrzymaniem działania serwisu transakcyjnego, co może spowodować unieważnienie złożonych, ale niezrealizowanych ofert złożonych przez Klientów. 

 10. 10.Jeżeli w wyniku awarii albo błędu oprogramowania zachodzi obawa naruszenia bezpieczeństwa funkcjonowania Giełdy BTCDuke lub serwisu transakcyjnego przejściowe ograniczenie działalności może trwać do momentu ich całkowitego wyeliminowania oraz przeprowadzenia testów prawidłowości funkcjonowania.  

 11. 11.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki przejściowego ograniczenia działalności Giełdy BTCDuke spowodowane awarią lub błędem oprogramowania, jeżeli przystąpi do ich wyeliminowania w rozsądnym terminie od powzięcia wiadomości o awarii albo błędzie oprogramowania. 

 12. 12.Jeżeli w wyniku awarii albo błędu oprogramowania zachodzi obawa naruszenia bezpieczeństwa funkcjonowania Giełdy BTCDuke lub serwisu transakcyjnego Giełdy BTCDuke Spółka informuje wszystkich Klientów o prognozowanym terminie wyeliminowania usterki.  

 13. 13.Jeżeli usterka nie zostanie usunięta w terminie 7 dni od dnia przejściowego ograniczenia działalności Giełdy BTCDuke Spółka informuje Klientów o sposobie wypłaty BTC lub środków pieniężnych znajdujących się na koncie Klienta.  

 14. 14.Wypłata aktywów Klientów nastąpi na podstawie pisemnego wezwania, w którym Klient określi sposób wypłaty środków pieniężnych lub przeniesienia BTC. Wezwanie powinno zostać złożone na formularzu przesłanym przez Spółkę wraz z informacją o sposobie wypłaty BTC lub środków pieniężnych znajdujących się na koncie Klienta. Wypłata nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania – po sprawdzeniu stanu konta Klienta i pod warunkiem braku przeszkód prawnych do dokonania wypłaty.  

 

 

§ 13

 1. 1.Spółka rejestruje wszystkie operacje przeprowadzone w serwisie transakcyjnym Giełdy BTCDuke. 

 2. 2.Spółka podaje do wiadomości publicznej informację o kursach BTC oraz o obrotach BTC. 

 3. 3.Spółka nie może: 

  1. a.sprzedawać 

  2. b.wypożyczać 

  3. c.obciążać 

  4. d.ani używać w inny sposób składników majątku Klientów – ponieważ nie ma dostępu do składników majątku Klientów. 

 4. 4.Spółka monitoruje bieżące operacje na innych giełdach BTC oraz innych kryptowalut w celu wykrywania i przeciwdziałania zawieraniu transakcji o skutkach destabilizujących rynek oraz w celu ewentualnego wprowadzenia odpowiednich działań prewencyjnych, w tym m.in. czasowego zawieszenia obrotów. 

 

 

Zasady korzystania z Giełdy BTCDuke. Konto Klienta.

 

§ 14

 1. 1.Klient oświadcza, że korzystając z usług Giełdy BTCDuke posługuje się prawdziwymi danymi osobowymi.  

 2. 2.O zmianie danych osobowych Klient niezwłocznie zawiadamia Spółkę pod rygorem całkowitego wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej Spółki z tytułu skutków posługiwania się niewiarygodnymi (np. nieprawdziwymi, niekompletnymi, nieaktualnymi itp.) danymi osobowymi Klienta oraz pod rygorem całkowitego wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej Spółki względem Klienta z tytułu czynności dokonywanych przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem na wypadek naruszenia prawa przez Klienta. 

 

 

§ 15

Spółka identyfikuje potencjalnego Klienta będącego osobą fizyczną na następujących zasadach:

 1. 1.Przed zawarciem umowy potencjalny Klient wypełnia formularz identyfikacyjny (www.btcduke.com); 

 2. 2.Formularz zawiera pytania o:  

  1. a.login, 

  2. b.hasło (utworzone samodzielnie przez Klienta), 

  3. c.adres poczty elektronicznej. 

 

 

§ 16

Spółka identyfikuje potencjalnego Klienta będącego osobą prawną na następujących zasadach:

 1. 1.Przed zawarciem umowy osoba reprezentująca potencjalnego Klienta wypełnia formularz identyfikacyjny (www.btcduke.com); 

 2. 2.Formularz zawiera wyłącznie pytania o osobę reprezentującą osobę prawną:  

  1. a.login, 

  2. b.hasło (utworzone samodzielnie przez Klienta), 

  3. c.adres poczty elektronicznej. 

 

 

§ 17

Chociaż nie jest to zasadą, Spółka może – w celu wywiązania się z obowiązków ustawowych – żądać potwierdzenia informacji udzielonych przez Klienta przy zarejestrowaniu Konta poprzez nadesłanie skanów, kserokopii, kserokopii o oryginalności potwierdzonej w szczególnej formie albo oryginałów dokumentów, z których wynikają przedłożone dane, jak również może żądać dodatkowych informacji stosownie do potrzeb.

 

 

§ 18

Konto Klienta służy do rejestrowania stanowiących własność Klienta jednostek BTC oraz środków pieniężnych.

 

 

§ 19

Spółka nie akceptuje wpłat na Konto Klienta bez określonego tytułu wpłaty (tytułu przelewu), wpłat dokonanych za pomocą kart kredytowych oraz przekazem pocztowym (gotówkowym). W takich sytuacjach środki pieniężne zostaną zwrócone tam, skąd wpłynęły, a gdyby nie było to możliwe albo pociągało za sobą trudności albo koszty – pozostają do dyspozycji Spółki do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy przez Klienta z jego inicjatywy. Spółka nie może korzystać ze środków pozostających do jej dyspozycji w związku z potrzebą wyjaśnienia sprawy przed upływem terminu przedawnienia roszczeń Klienta.

 

 

§ 20

 1. 1.Środki pieniężne na Koncie Klienta stanowią jego własność i nie są oprocentowane. 

 2. 2.Klient może wykorzystywać środki pieniężne wpłacone na rachunek Spółki wyłącznie w celu zawierania transakcji na Giełdzie BTCDuke.  

 3. 3.Klient może wypłacać środki pieniężne do wysokości salda w każdym czasie na podstawie dyspozycji złożonej w systemie transakcyjnym Giełdy BTCDuke.  

 4. 4.Dyspozycja wypłaty środków pieniężnych wymaga podania imienia i nazwiska albo firmy, adresu Klienta oraz numeru rachunku bankowego Klienta. 

 5. 5.Spółka wykonuje wypłaty środków pieniężnych Klienta w kolejności złożonych dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. 

 

 

§ 21

 1. 1.Konto Klienta nie może zostać wykorzystane w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą. 

 2. 2.Wykorzystanie Konta do rozliczeń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest podstawą zablokowania albo zamknięcia Konta Klienta (wg uznania Spółki). 

 

 

§ 22

 1. 1.Spółka może zablokować dostęp do Konta Klienta, jeżeli jego zachowanie wskazuje na naruszenie obowiązującego prawa lub Regulaminu.  

 2. 2.Spółka oświadcza, że każde zachowanie Klienta stanowiące naruszenie obowiązującego prawa lub chociażby prowadzące do naruszenia obowiązującego prawa będzie zgłaszane właściwym służbom i organom administracji państwowej. 

 3. 3.Spółka nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za skutki poinformowania służb i organów administracji państwowej o zachowaniach stanowiących naruszenie obowiązującego prawa lub zachowaniach prowadzących do naruszenia obowiązującego prawa. 

 

 

§ 23

Spółka może zażądać weryfikacji danych osobowych Klienta, jeżeli suma wpłat na Konto Klienta przekroczy 15. 000 EUR (w dowolnym czasie), w przypadku nabrania wątpliwości co do prawdziwości danych osobowych Klienta, osób z nim związanych, o których Spółka poweźmie wiedzę, nabrania wątpliwości co do legalności pochodzenia jednostek BTC lub środków pieniężnych zarejestrowanych na Koncie Klienta bądź naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu w inny sposób.

 

 

§ 24

Spółka może zażądać weryfikacji danych osobowych Klienta, jeżeli suma wypłat z Konta Klienta przekroczy 15. 000 EUR (w dowolnym czasie), w przypadku nabrania wątpliwości co do prawdziwości danych osobowych Klienta, osób z nim związanych, o których Spółka poweźmie wiedzę, nabrania wątpliwości co do legalności pochodzenia jednostek BTC lub środków pieniężnych zarejestrowanych na Koncie Klienta bądź naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu w inny sposób.

 

 

§ 25

Spółka może ograniczyć (zablokować) możliwość wypłaty jednostek BTC lub środków pieniężnych z Konta Klienta w przypadku odmowy potwierdzenia przez Klienta podanych lub wykorzystywanych danych osobowych we wskazany sposób na żądanie Spółki – do czasu wiarygodnego potwierdzenia danych osobowych.

 

 

 

 

Zamknięcie Konta Klienta

 

§ 26

Zgłoszenie przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych wymaganych do otwarcia Konta Klienta jest równoznaczne z żądaniem zamknięcia Konta Klienta.

 

 

§ 27

 1. 1.Spółka może rozwiązać umowę o świadczenie usług w wyniku wypowiedzenia umowy. 

 2. 2.Spółka składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w momencie zarejestrowania Konta w serwisie transakcyjnym.  

 3. 3.Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni kalendarzowych. 

 4. 4.W okresie wypowiedzenia Klient może wykonywać wszystkie uprawnienia wynikające z umowy – oprócz składania ofert zbycia lub nabycia BTC – i jest związany wszystkimi obowiązkami wynikającymi z umowy. 

 5. 5.Po upływie terminu wypowiedzenia uprawnienia Klienta ograniczają się do możliwości złożenia dyspozycji wydania zapisanych na Koncie jednostek BTC oraz wypłaty środków pieniężnych.  

 6. 6.Po upływie terminu wypowiedzenia nie wygasają roszczenia Spółki przeciwko Klientowi z tytułu nieuregulowanych należności. 

 7. 7.Spółka jest uprawniona do potrącenia swoich wierzytelności przeciwko Klientowi z wierzytelnościami przysługującymi Klientowi przeciwko Spółce o zwrot składników majątku (BTC oraz środków pieniężnych). 

 

 

§ 28

 1. 1.Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę ze Spółką przez wypowiedzenie. 

 2. 2.Klient składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie mailowej na adres support@btcduke.com.  

 3. 3.Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni kalendarzowych. 

 4. 4.W okresie wypowiedzenia Klient może wykonywać wszystkie uprawnienia wynikające z umowy – oprócz składania ofert zbycia lub nabycia BTC – i jest związany wszystkimi obowiązkami wynikającymi z umowy. 

 5. 5.Po upływie terminu wypowiedzenia uprawnienia Klienta ograniczają się do możliwości złożenia dyspozycji wydania figurujących na Koncie jednostek BTC oraz wypłaty środków pieniężnych. 

 6. 6.Wypowiedzenie umowy może zostać odwołane przez Klienta przed upływem 30-go dnia kalendarzowego od dnia złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. W takim wypadku umowa wiąże nieprzerwanie, jak gdyby Klient nie złożył oświadczenia woli o wypowiedzeniu. 

 

 

§ 29

 1. 1.Umowa o świadczenie usług przez Spółkę może zostać rozwiązana przez Spółkę bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) z ważnych powodów, w szczególności ze względu na naruszenie przez Klienta zasad funkcjonowania Giełdy BTCDuke, przez co rozumie się między innymi: 

  1. a.trzykrotne nieudane logowanie do serwisu transakcyjnego w ciągu 5 dni bez względu na cel logowania (np. złożenie oferty, sprawdzenie salda, wypłata środków itp.); 

  2. b.odnotowanie wpływu środków pieniężnych na Konto Klienta z różnych rachunków bankowych, należących do jednej osoby albo do kilku osób; 

  3. c.wydanie przez Klienta dyspozycji przelewu środków pieniężnych na inny rachunek bankowy, niż rachunek z którego zostało zasilone Konto Klienta; 

  4. d.wydanie przez Klienta dyspozycji przelewu środków pieniężnych na inny rachunek bankowy, niż rachunek na które były dokonywane wcześniejsze wypłaty; 

  5. e.niewykonanie obowiązku zawiadomienia Spółki o awarii lub błędzie oprogramowania. 

 2. 2.Od momentu rozwiązania umowy w trybie bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) Klient nie może wykonywać żadnych uprawnień wynikających z umowy ani nie jest związany żadnymi obowiązkami wynikającymi z umowy. 

 3. 3.Po upływie terminu wypowiedzenia uprawnienia Klienta ograniczają się do możliwości złożenia dyspozycji wydania figurujących na Koncie jednostek BTC oraz wypłaty środków pieniężnych, ale tylko wówczas, jeżeli żądanie Klienta nie jest sprzeczne z obowiązującym prawem. 

 4. 4.Jeżeli umowa o świadczenie usług przez Spółkę została rozwiązania w trybie bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), to Klient nie może korzystać z serwisu transakcyjnego Giełdy BTCDuke bez zgody Spółki. 

 

 

 

Zlecenia i transakcje

 

§ 30

 1. 1.Korzystanie z serwisu transakcyjnego Giełdy BTCDuke wymaga zalogowania się ze strony www.btcduke.com przy użyciu loginu oraz hasła. 

 2. 2.Login oraz hasło nadaje sobie Klient.  

 3. 3.Spółka nie zna hasła Klienta. 

 

 

§ 31

 1. 1.Umowa sprzedaży BTC dochodzi do skutku pomiędzy Klientami. 

 2. 2.Giełda BTCDuke nie jest stroną umowy sprzedaży BTC.  

 

 

§ 32

 1. 1.Oferty zbycia oraz nabycia BTC złożone przez Klientów są rejestrowane arkuszu zleceń. 

 2. 2.Oferta złożona przez Klienta może zostać odwołana do chwili zawarcia umowy sprzedaży BTC.   

 3. 3.Oferta zbycia BTC określa ilość BTC przeznaczonych do zbycia oraz cenę oczekiwaną przez Klienta oferującego zbycie. 

 4. 4.Oferta nabycia BTC określa ilość BTC objętych zamiarem nabycia oraz cenę proponowaną przez Klienta oferującego nabycie. 

 5. 5.Określona w ofertach Klientów cena BTC jest wyrażona w jednostkach pieniężnych i opiewa na PLN, EURO, USD oraz GPB. 

 6. 6.Określona w ofertach Klientów cena jest podawana z dokładnością określoną przez Klienta. 

 7. 7.Określona w ofertach Klientów cena BTC jest wyrażona w jednostkach pieniężnych za jednego BTC (1 BTC = 100.000.000 satoshi).  

 8. 8.Określona w ofertach Klientów ilość BTC jest podawana z dokładnością do 1 satoshi (1 satoshi = 0,000000001 BTC). 

 9. 9.Umowa sprzedaży BTC dochodzi do skutku wówczas, gdy dwóch różnych Klientów złoży swoje oferty w taki sposób, że Klient oferujący zbycie BTC określi parametry, które odpowiadają ofercie Klienta oferującego nabycie BTC i będą to parametry pozwalające na osiągnięcie konsensusu (zgodności) w zakresie ilości BTC oraz ceny sprzedaży. 

 10. 10.Umowa sprzedaży BTC dochodzi do skutku z chwilą złożenia do arkusza zleceń oferty przeciwnej (złożonej jako druga) odpowiadającej pod względem swoich parametrów ofercie oczekującej na przyjęcie (złożonej jako pierwsza), przy czym jeżeli ofertą oczekującą na przyjęcie jest oferta zbycia, to ofertą przeciwną jest oferta nabycia, a jeżeli ofertą oczekującą na przyjęcie jest oferta nabycia, to ofertą przeciwną jest oferta zbycia. 

 11. 11.O kolejności realizacji ofert decyduje ich treść (zasada „cena rządzi”). 

 12. 12.O kolejności realizacji ofert o tej samej treści decyduje kolejność zarejestrowania w arkuszu zleceń (zasada „kto pierwszy ten lepszy”). 

 

 

§ 33

Po zawarciu transakcji Klient może swobodnie dysponować składnikami swojego majątku zarejestrowanymi na Koncie.

 

 

 

Odpowiedzialność

 

§ 34

Klient jest zobowiązany do ochrony loginu i hasła oraz innych informacji niezbędnych do korzystania z serwisu transakcyjnego Giełdy BTCDuke. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki utraty loginu, hasła oraz innych informacji niezbędnych do korzystania z serwisu transakcyjnego Giełdy BTCDuke, w tym m.in. za skutki utraty składników majątku Klienta.

 

 

§ 35

 1. 1.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki żadnych zdarzeń, na które nie miała wpływu i którym nie mogła zapobiec przy zachowaniu normalnej staranności zawodowej (np. zerwanie kabla, awaria sprzętu, oprogramowania, siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.). 

 2. 2.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji w momencie zarejestrowania Konta oraz wynikających z naruszenia Regulaminu.  

 

 

§ 36

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z zawieszenia albo usunięcia konta Klienta spowodowane naruszeniem przez Klienta obowiązującego prawa lub Regulaminu.

 

 

§ 37

 1. 1.Klient ponosi względem Spółki odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone świadomym albo niestarannym działaniem albo zaniechaniem. 

 2. 2.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone jakimkolwiek zachowaniem przez Klienta innym Klientom lub innym osobom. 

 

 

Reklamacje Klienta

 

§ 38

 1. 1.Klient może złożyć reklamację, jeżeli żywi przekonanie co do tego, że funkcjonowanie serwisu transakcyjnego Giełdy BTCDuke albo działanie Spółki jest niezgodne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. 

 2. 2.Klient może złożyć reklamację wyłącznie w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem albo za pomocą poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego wysłanego z adresu podanego przez Klienta przy zwarciu umowy albo z innego niezastrzeżonego adresu e-mail.  

 3. 3.Reklamacje anonimowe oraz inną korespondencję anonimową, a także reklamacje wyłącznie telefoniczne oraz w formie sms Spółka pozostawia bez biegu. 

 4. 4.Reklamacja Klienta powinna zawierać co najmniej nazwę (login) pod jaką Klient występuje na Giełdzie BTCDuke, zwięzły opis sytuacji faktycznej, wniosek Klienta oraz proponowany sposób załatwienia sprawy.  

 5. 5.Jeżeli informacje podane przez Klienta nie pozwalają na załatwienie sprawy lub odniesienie się do wniosku Klienta, Spółka zwróci się do Klienta o dodatkowe informacje.  

 6. 6.W trakcie rozpoznawania oraz załatwiania reklamacji Spółka kontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie albo osobiście. 

 7. 7.Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy zawarciu umowy. 

 8. 8.Spółka rozpoznaje reklamacje zawierające kompletne informacje niezbędne do załatwienia sprawy w terminie 14 dni. 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 39

 1. 1.Spółka przetwarza wyłącznie te dane osobowe Klienta, które Klient udostępnił w momencie zarejestrowania Konta w systemie transakcyjnym oraz w czasie korzystania z serwisu transakcyjnego Giełdy BTCDuke, wyłącznie w związku, w zakresie i w celu świadczenia usług przez Spółkę. 

 2. 2.Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z zasadami przewidzianymi przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).  

 3. 3.Spółka jest uprawniona do przetwarzania wszystkich danych osobowych, które zostały jej dobrowolnie udostępnione przez Klienta.  

 4. 4.Dysponowanie i przetwarzanie innych danych osobowych Klienta wymaga wyrażenia uprzedniej zgody przez Klienta.  

 

 

§ 40

 1. 1.Umową o świadczenie usług przez Spółkę rządzi prawo polskie. 

 2. 2.Spory wynikające z zawartej umowy będą rozstrzygały sądy polskie. Właściwość miejscową sądu określają zasady ogólne.  

 3. 3.Klient oświadcza, że akceptuje treść Regulaminu i że zapoznał się z jego treścią. 

 4. 4.Regulamin Giełdy BTCDuke jest dostępny na stronie internetowej www.btcduke.com. 

 5. 5.Spółce przysługuje uprawnienie do zmiany Regulaminu.  

 6. 6.Zmiany Regulaminu obowiązują dotychczasowych Klientów od dnia następującego po upływie 30-dniowego terminu wypowiedzenia umowy licząc od dnia wysłania przez Spółkę informacji o zmianie Regulaminu wraz z treścią zmian na ostatni znany adres mailowy Klienta.  

 7. 7.Regulamin w zmienionej wersji zostanie opublikowany na stronie www.btcduke.com. i przesłany dla Klientów w formie załącznika do wiadomości e-mail. Oprócz tego dotychczasowi Klienci o zmianie Regulaminu zostaną zawiadomieni przy pierwszym logowaniu do serwisu transakcyjnego po opublikowaniu Regulaminu w zmienionej wersji na stronie www.btcduke.com. 

 8. 8.Każdemu dotychczasowemu Klientowi, który został zawiadomiony o fakcie zmiany Regulaminu służy uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług przez Spółkę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.