Używasz mobilnego safari w trybie prywatnym

Aby uruchomić naszą stronę wyjdź z trybu prywatnego, gdyż nie wspiera on funkcji, które są wymagane do poprawnego działania strony.

Twoja przeglądarka nie wspiera HTML5

Nasza strona używa local storage oraz cookies (ciasteczka) w celu poprawnego działania. Aby uruchomić naszą stronę, włącz local storage lub cookies w swojej przeglądarce.

Połączenie z serwerem zostało zerwane

Działanie serwisu zostanie wznowione po ponownym połączeniuŁadowanie. Prosimy czekać...


Nie możesz się zalogować?
Resetuj hasło
Wyślij ponownie wiadomość aktywacyjną

FAQ

Giełda działa począwszy od marca 2016 roku. W niniejszym dziale przedstawiali będziemy odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania

FAQ

Kiedy wymagana jest weryfikacja konta?

Weryfikacja konta wymagana jest po przekroczeniu wpłat w łącznej równowartości 15 tys. EUR lub przekroczeniu wypłat w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 15 tys. EUR.

Nasze opłaty:

Tytuł Opłata
Wpłata na rachunek bankowy: 0 PLN
Wpłata gotówkowa w siedzibie: 10 PLN
Wypłata na rachunek bankowy: 5 PLN
Wypłata gotówkowa w siedzibie: 10 PLN
Transakcje kupna, sprzedaży BTC za pośrednictwem giełdy: 0 %

Dane rejestrowe spółki

Tygrysia Maska sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Pod Krzywą Wieżą 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724610, z nadanym numerem REGON 36978192200000 oraz numerem identyfikacji podatkowej NIP 9562333869.

Dywersyfikacja

Prowadzenie Giełdy BTCDuke jest jednym z kilku projektów prowadzonych w ramach grupy spółek, do której należy Tygrysia Maska sp. z o.o. Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo poszczególnych sfer działalności gospodarczej, a poszczególne sfery biznesowe nie stykają się ze sobą, co odpowiada podstawowym założeniom koncepcji „chińskich murów”.

Indywidualizacja klienta

Spółka zastrzega sobie prawo wykonania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa obowiązku poinformowania właściwych władz państwowych o fakcie wykorzystania nieprawdziwych, niezupełnych, nieaktualnych, niepotwierdzonych dokumentem urzędowym albo niewiarygodnych z innego powodu danych osobowych przy rejestracji Konta na formularzu identyfikacyjnym w serwisie transakcyjnym Giełdy BTCDuke (§ 3 ust. 2 Regulaminu Giełdy BTCDuke).

Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto w serwisie transakcyjnym Giełdy BTCDuke. Naruszenie tego obowiązku jest podstawą zawieszenia przez Spółkę wszystkich Kont tej osoby. Spółka może żądać danych identyfikacyjnych wykorzystanych przy założeniu (aktywacji) prowadzonego Konta albo Kont, jeżeli nabierze przekonania co do tego, że jedna osoba posiada więcej niż jedno Konto (§ 3 ust. 3 Regulaminu Giełdy BTCDuke).

AML

Spółka przestrzega obowiązujących procedur w zakresie przeciwdziałania zjawisku prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (tzw. AML) oraz procedur w zakresie identyfikacji Klienta (tzw. KYC). Spółka wywiązuje się z obowiązku rejestracji transakcji albo cyklu transakcji przeprowadzonych na Giełdzie BTCDuke o wartości przekraczających 15.000 euro. Spółka wywiązuje się z obowiązku informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o każdej transakcji, co do której zachodzą podejrzenia, że może mieć związek z praniem pieniędzy albo z finansowaniem terroryzmu (§10 Regulaminu Giełdy BTCDuke).

Spółka może zażądać weryfikacji danych osobowych Klienta, jeżeli suma wpłat na Konto Klienta przekroczy 15. 000 EUR (w dowolnym czasie), w przypadku nabrania wątpliwości co do prawdziwości danych osobowych Klienta, osób z nim związanych, o których Spółka poweźmie wiedzę, nabrania wątpliwości co do legalności pochodzenia jednostek BTC lub środków pieniężnych zarejestrowanych na Koncie Klienta bądź naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu w inny sposób (§23 Regulaminu Giełdy BTCDuke).

Reklamacje

Klient Giełdy BTCDuke może złożyć reklamację, jeżeli żywi przekonanie co do tego, że funkcjonowanie serwisu transakcyjnego Giełdy BTCDuke albo działanie Spółki jest niezgodne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. Klient może złożyć reklamację wyłącznie w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem albo za pomocą poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego wysłanego z adresu podanego przez Klienta przy zwarciu umowy albo z innego niezastrzeżonego adresu e-mail. Reklamacje anonimowe oraz inną korespondencję anonimową, a także reklamacje wyłącznie telefoniczne oraz w formie sms Spółka pozostawia bez biegu.

Pomoc techniczna

Telefon: 720 111 999
Adres e-mail: support@btcduke.com

Edukacja i konsultacje

Giełda BTCDuke organizuje zorganizowane szkolenia w swojej siedzibie oraz szkolenia wyjazdowe. Program szkoleń obejmuje kanon wiedzy na temat kryptowalut jako zjawiska informatycznego oraz na temat uwarunkowań prawnych (administracyjnych, podatkowych itp.). W tych samych sprawach można zasięgnąć konsultacji. Szczegółowe informacje na indywidualne zapytanie (zob. zakładka Kontakt).